ОУО Кольо Фичето
Общинско ученическо общежитие в град Велико Търново

Заповед освобождаване от такси за ползване на Общежитието - решение на Общинския съвет В. Търново

За информация на родители и ученици:

З А П О В Е Д

 № РД – 107  

 В. Търново, 02.12.2021 г

 На основание чл. 258. ал. 1 и ал. 3 от ЗПУО, на основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.6 от ЗМДТ и  Решение №764, протокол №33 от заседание на Общински съвет от 25.11.2021 г.

 НАРЕЖДАМ:

 1.Да се освободят от такси учениците, настанени в Общежитието, считано от  01.11.2021г. до възобновяване на присъствен учебен процес с решение на Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката, както и на основание чл. 25, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Велико Търново.

2.Заповедта да се публикува на сайта на Общежитието.

  Главният счетоводител да сведе до знанието тази заповед до всички старши възпитатели за сведение.

    Контрол по изпълнението ще осъществявам лично.

 

  ДИРЕКТОР: П

                     Гергана Маркова

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

За месец НОЕМВРИ таксата е 10.62 лв. срок до 10. декември

За месец ДЕКЕМВРИ таксата е 45.50 лв и се внася до 13 декември 2021 г. поради приключване на финансовата година.

Прикачени документи

Scan2021-12-03_084621.pdf