ОУО Кольо Фичето
Общинско ученическо общежитие в град Велико Търново

Прием

През цялата учебна година можете да подадете документи за постъпване в общежитието.

Задължителни документи:

1. Заявление, което се попълва на място от родител и ученик.

2. Служебна бележка в кое училище е записан ученика, клас и паралелка.

Допълнителни докумети:

- Съдебно решение за присъждане на родителски права/друго;

- Пълномощно за права над ученика при отсъствие на родителя от страната;

- Смъртен акт на починал родител/ друго.

 

 Можете да изтеглите заявлението за постъпване от тази страница. Моля, свържете се с нас на посочения телефон на началната страница.